Almera Tino (00-06)

 

NISSAN Almera Tino (00-06)

EUROCODE: 6014