Sirion I (98-04)

 

DAIHATSU Sirion I (98-04)

EUROCODE: 2923