Navara (05-15)

 

NISSAN Navara (05-15)

EUROCODE: 6037