Move (97-99)

 

DAIHATSU Move (97-99)

EUROCODE: 2920